Pasta Station

Pastas: Choice of two

  • Cheese Tortellini
  • Mezze Penne
  • Cavatelli

Sauces: Choice of two

  • Marinara
  • Vodka
  • Alfredo
  • Asiago
  • Pesto